Regulamin konkursu „Bieganie w górach to…”

REGULAMIN KONKURSU „BIEGANIE W GÓRACH TO ….”

 

  1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem Konkursu „Bieganie w górach to …”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Fundacja Strefa Przygód organizator Biegów w Szczawnicy, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Buff – Sponsor Główny wydarzenia Biegi w Szczawnicy.

1.3. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony Facebook „Biegi w Szczawnicy” należącej do Organizatora.

1.4. Każdy z Uczestników przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje stosować się do niniejszego Regulaminu.

1.5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 09 lutego 2018 r. o godzinie 14:00 i trwa do 10 lutego do godziny 16:00.

1.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w pkt. 1.5. powyżej, o czym poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem strony Facebook.

1.7. Organizator powoła Jury, które czuwać będzie nad poprawnym przebiegiem Konkursu.

 

2. PRACE KONKURSOWE

2.1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w komentarzu do posta na stronie Facebook – Biegi w Szczawnicy wpisać swoje rozwinięcie zdania „Bieganie w górach to…”

2.2. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 2 komentarze do konkursowego posta.

2.3. Spośród wszystkich opublikowanych komentarzy konkursowych Jury wybierze 10, a ich autorzy zostaną nagrodzeni czapkami do biegania BUFF MICROFIBER 1 LAYER HAT.

2.4. Komentarze zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

2.5. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, aby jego wypowiedź konkursowa, a także nazwa konta (imię i nazwisko) zostały wykorzystane w celu ogłoszenia wyników konkursu, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także w celach związanych z organizacją i promocją wydarzenia Biegi w Szczawnicy.

 

3. UCZESTNICY

3.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami”.

3.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury, oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

3.3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

 

4. OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCÓW KONKURSU

4.1. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi 10 lutego 2018 roku, o godzinie 18:00.

4.2. Zwycięzcy otrzymają od Organizatora wiadomość w komentarzu do konkursowego komentarza, a także w wiadomości prywatnej na Facebook.

4.3. Każdorazowo nagroda zostanie przesłana Zwycięzcy na podany w oddzielnej korespondencji adres w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przez Organizatora kompletnego adresu do wysyłki nagrody.

 

Kontakt z organizatorem:

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres Organizatora: biuro@biegiwszczawnicy.pl